Program:

ANDRÉ CAPLET Conte Fantastique for Harp and String Quartet

Ke Karl Zhu, Violin
Huan Ci, Violin
Zhangjuan Liu, Viola
Xinyang Lv, Cello
Li-Ya Huang, Harp

 

LOUISE FARRENC Sextet in C Minor, Op. 40

Gergely Ittzés, Flute
Mingjia Liu, Oboe
Xiangyu Zhou, Clarinet
Han Xiaoguang, Horn
Akio Koyama, Bassoon
Alvin Zhu, Piano

 

CÉSAR FRANCK Piano Quintet in F Minor, Op. 14

Weigang Li, Violin
Tarn Travers, Violin
Honggang Li, Viola
Yeonjin Kim, Cello
Natalia Katyukova, Piano

 

Internal performance